Friday, June 12, 2009

pangidaron

ang pangidaron
nagpalayong kalunhaw
lalag nga dahon

paminaw

paminawa ko
ako magpakahilom
sa kahinanok

ulan

dagtom sa langit
dahunog sa dalugdog
humod na kita